Blog

De Commissie van Aanbestedingsexperts

De minister van Economische Zaken, Henk Kamp, heeft de Commissie van Aanbestedingsexperts ingesteld. Met deze commissie wordt getracht de kwaliteit van het plaatsen van overheidsopdrachten in Nederland te verbeteren. De commissie fungeert met name als bemiddelaar tussen partijen bij klachten in verband met een aanbesteding. Daarnaast geven zij niet-bindende juridische adviezen.

Op 17 september heeft de Commissie haar eerste advies gepubliceerd.¹ In deze zaak gaat het om al dan niet disproportioneel zijn van de aansprakelijkheidsregeling die de aanbestedende dienst hanteert. De Commissie heeft geoordeeld dat de gehanteerde aansprakelijkheidsregeling in strijd is met Voorschrift 3.9 D lid 2 van de Gids Proportionaliteit. Dit voorschrift luidt:

1. De aanbestedende dienst verlangt geen aansprakelijkheid die op geen enkele manier gelimiteerd is.

2. Bij de beoordeling welke limitering van de aansprakelijkheid proportioneel is slaat de aanbestedende dienst in ieder geval acht op:

• de risico’s die de aanbestedende dienst daadwerkelijk loopt;
• de gebruikelijke aansprakelijkheidseis in de betreffende branche of voor de betreffende opdracht naar aard en omvang.

De Commissie adviseert voor wat betreft de omvang van de eventuele schadevergoedingsplicht in de aansprakelijkheidsregeling met in acht name van de in de branche gebruikelijke verzekeringsmogelijkheden te formuleren. Dit advies is gebaseerd op lid 2 van het aangewezen voorschrift.

In de AMvB (Aanbestedingsbesluit) bij de Aanbestedingswet is de Gids proportionaliteit als verplicht te volgen richtsnoer aangewezen. Het verplicht gebruik geldt zowel voor Europese aanbestedingen, nationale aanbestedingen als voor meervoudig onderhandse procedures. Het advies laat eveneens zien dat de gids geen vrijblijvend document is.

De partij die een klacht indient bij de Commissie van Aanbestedingsexperts is afhankelijk van de medewerking van de partij jegens wie zij een klacht indienen. Deze is immers gedurende de klachtenprocedure niet verplicht de besluitvorming met betrekking tot de aanbesteding op te schorten. Daarnaast is de uitspraak vervolgens niet bindend. Dat wil zeggen dat de betrokken partijen het advies niet hoeven over te nemen. Naast het advies behouden partijen het recht hun geschil aan de civiele rechter voor te leggen. Ondanks het feit dat het advies van de Commissie geen formele rechtskracht heeft, is het niet aan te raden het advies geheel te negeren. De civiele rechter laat namelijk het advies van de Commissie in haar oordeel zwaar meewegen.

¹ De volledige tekst van het advies is te lezen op: https://www.commissievanaanbestedingsexperts.nl/aansprakelijkheidsregeling-disproportioneel.